Top

Vzdelávanie

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti vzdelávania sa dnes zameriavame najmä na inovatívne formy vzdelávania a tvorbu vzdelávacích programov s merateľným výsledkom.

Nami používaná metóda – aktívne webináre – efektívne využíva počítačové a internetové technológie za pomoci multimediálnych prezentácií, videí, animácií, zvuku a textu.

Nezáleží na tom, či ste veľká spoločnosť alebo malý podnikateľ, veľké mesto alebo malá obec, či školíte vlastných zamestnancov, klientov alebo partnerov.

Nami ponúkaný spôsob vzdelávania vám umožní vzdelávať sa modernejšie, dosahovať lepšie výsledky a mať úplnú kontrolu nad celým procesom nielen vášho vzdelávania, ale aj nad rozvojom vašich zamestnancov či obchodných partnerov.

Naše aktívne webináre sú plnohodnotnou alternatívou prezenčných školení

Šetria vaše náklady
Výdavky na cestovanie a ubytovanie.
Šetria váš čas
Vzdelávaním strávite len časť vášho pracovného dňa.
Poskytnú vám pohodlie pri vzdelávaní
Vzdelávate sa na pracovisku alebo doma.
Ponúkajú vám lektorov – odborníkov
Lektormi sú odborníci s dlhoročnou praxou v danej oblasti.
Sú šetrné k životnému prostrediu
Celé vzdelávanie prebieha elektronicky a učebné materiály sú tiež elektronické.
Zefektívnia vaše vzdelávanie
Efektivita vzdelávania je hneď merateľná. Nejde o pasívne počúvanie lektora a písanie si poznámok. Vzdelávanie využíva rôzne kreatívne prvky a testovanie.
Sú dostupné
Môžete sa nachádzať kdekoľvek a byť v online spojení s lektorom a ostatnými účastníkmi. Vzdelávanie je dostupné pre všetkých zamestnancov a rovnako aj pre zdravotne postihnuté osoby.
Stačí vám pár vecí
Potrebujete len pripojenie k internetu, bežný počítač, notebook alebo tablet. Nie je potrebné žiadne zvláštne hardvérové alebo softvérové vybavenie.
 • Príhovor predsedníčky Úradu pre ochranu osobných údajov k téme GDPR
 • Príhovor lektora JUDr. Macová
 • Príhovor lektora Mgr. Ridzoň
 • Príhovor lektora JUDr. Zemániková
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Video ukážka ku kurzu 12 x GDPR
 • Ako sa prihlásiť do Letry
 • Ako vybrať prednášku či dokument k štúdiu
 • Postup ako nainštalovať webinár
 • Spot Hlasovací nástroj
 • Predstavujeme e-poznámkový zošit ako moderný e-learningový nástroj

Metódy webinára

Raňajky

Jednohubka

Krátke predjedlo pred začiatkom vášho pracovného dňa.

Jednohubka je opakujúcim sa formátom, ktorého základnou ideou je pravidelnosť a aktuálne témy. Funguje ako prehľad širšie ponúkaných tém, prináša odpovede na vaše najčastejšie otázky.

Keďže v tomto prípade ide o rannú Jednohubku, jej účastník má právo byť zo všetkých našich vzdelávacích formátov ten najpasívnejší.

E-Seriál

Vytrvalec

Seriálový nadšenec, ktorý si ochotne počká aj na poslednú epizódu.

Vzdelávací formát Vytrvalec je založený na jednej spoločnej téme rozdelenej do kratších na seba nadväzujúcich častí. Určujúca pre vymedzenie formátu je jeho téma.

U Vytrvalca nemáme formálne stanovený a vymedzený čas. Umožňuje nám to lepšie tak využiť individuálnu prípravu vás – našich účastníkov. Pre seriálového Vytrvalca je charakteristické vyváženie témy a individuálnej prípravy.

Seminár

G(k)aučovka

Káva, pero a diár, ktorý nebudete potrebovať.

Webinár a e-seminár založený predovšetkým na interaktivite. Téma tohto vzdelávacieho formátu je ukončená vždy v rámci jedného dielu/časti. Časovo ide o ten najnáročnejší formát, ktorý si vyžaduje aj aktívnu účasť skupiny.

Na našej G(k)aučovke prevažuje vysoká aktivita účastníka a o niečo nižšia efektivita individuálnej prípravy.

Vaša voľba

Catering

Cataring je tu pre tých, ktorí si nevybrali ani jedno z nami realizovaných vzdelávaní. Máte vlastnú tému a vlastného lektora. My poskytneme techniku, administratívnu podporu, spracujeme vzdelávací materiál do interaktívnej podoby a vyrobíme elektronické vzdelávacie materiály.

Naši lektori

 • JUDr. Pavel Nechala Právo a etika

  Advokát a managing partner advokátskej kancelárie Nechala & Co. s.r.o. Od roku 2001 spolupracuje so slovenskou pobočkou Transparency International.  V súčasnosti sa venuje problematike podnikateľskej etiky, budovania prevenčných mechanizmov a whistleblowingu.

 • Mgr. Michal Ridzoň Lektor

  Advokát a partner advokátskej kancelárie KRION Partners, s.r.o., expert v oblasti obchodného práva, pracovného práva, GDPR a ochrany osobných údajov.

  Video vizitka lektora

 • Ing. Ľuboš Motúz Informačná bezpečnosť

  Výkonný riaditeľ spoločnosti Energia invest s.r.o.  Venuje sa problematike analýz rizík, informačnej bezpečnosti. Odborník na problematiku vzdelávania s využitím IT.

 • Mgr. Michal Belohorec IT verejná správa

  Odborný konzultant, špecialista na informačné systémy a elektronické služby so zameraním najmä pre verejnú správu, poradenstvo k elektronickým schránkam a k ochrane osobných údajov.

 • Ing. Zsolt PASTOREK, PhD. lektor IT bezpečnosť

  Doktorát v oblasti kybernetických systémov a ich modelovania. V rokoch 2007 – 2015 pôsobil ako prednášajúci na Bankovom inštitúte -Vysoká škola Praha, a.s. v oblasti auditu informačných technológií a manažmentu projektov IT, na Vojenskej akadémii a právnickej fakulte UK v Bratislave.

 • Mgr. Peter Hargaš

  Advokát zaoberajúci sa obchodným právom a správnym právom. Zastupuje klientov pri mimosúdnych rokovaniach s poskytovateľmi NFP a dotácií, pri prerokovaní protokolov ÚVO,  pri správnych konaniach vedených poskytovateľmi NFP a dotácií. Rovnako zastupuje klientov pri súdnych konaniach s poskytovateľmi NFP alebo ÚVO.

 • Ing. Zuzana Lenická Lektor

  Dlhoročná prax v procese verejného obstarávania. Zastupuje klientov pri rokovaniach s riadiacimi orgánmi ohľadom zistení pri realizácii verejných obstarávaní. Zastupuje klientov pri rokovaniach s  Úradom pre verejné obstarávanie v prípade vydaných Protokolov z kontroly.

 • Ing. Ladislav Matejka Lektor

  Dlhoročný lektor v oblasti energetickej certifikácie budov.  V oblasti energetických certifikácií a energetických auditov pôsobí od roku 2008.  Riaditeľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na energetickú certifikáciu budov a energetické audity.

 • Mgr. Bohumír Adámek Lektor

  Metodik pre proces verejného obstarávania, koordinátor procesu implementácie projektov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov.

 • PhDr., Ing. Ivana Kružliaková, PhD Lektor

  Dlhoročná lektorka v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Dlhoročná odborníčka na prípravu komunitných plánov obcí a miest.

 • JUDr. Marcela Macová, PhD. Lektor

  Advokátka a spoluautorka zákona o ochrane osobných údajov. V rokoch 2005-2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Venuje sa školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie pre GDPR.

  Video vizitka lektora

 • JUDr. Ľubica Zemaníková Lektor

  Advokátka a špecialistka na oblasť ochrany osobných údajov, dlhoročná lektorka a konzultantka.

  Video vizitka lektora

 • PhDr. Miroslav Cangár, PhD. Lektor

  Aktívny lektor, supervízor a autor viacerých odborných publikácií v oblasti sociálnych služieb. Sociálny pracovník, supervízor a senior konzultant v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci. V minulosti pracoval pre MPSVaR SR a MZ SR, kde sa venoval tvorbe strategických dokumentov. Odborne sa venuje oblasti rozvoja komunitných služieb, kvalite sociálnych služieb, procesu deinštitucionalizácie a individuálnemu plánovaniu. Spolupracoval a spolupracuje na viacerých národných projektov v oblasti sociálnych služieb, so slovenskými a medzinárodnými organizáciami.

 • Mgr. Peter Fuska Lektor

  Pôsobí ako výkonný riaditeľ a konateľ v spoločnosti DIGMIA s.r.o. V oblasti GDPR sa podieľal na realizácii GAP analýz a pomáhal pri tvorbe nástrojov pre procesnú analýzu GDPR. Skúsenosti v oblasti riadenia projektov získal v rámci dlhoročnej konzultačnej praxe a následne počas pôsobenia v telekomunikačnom sektore. Tieto skúsenosti aplikuje pri návrhu GDPR projektov a definovaní potrebných analýz tak, aby klient získal reálny prehľad o aktuálnom stave plnenia požiadaviek na ochranu osobných údajov a plán krokov ako dosiahnuť súlad s nariadením GDPR.

 • JUDr. Lucia Bezáková Lektor

  Advokátka

 • JUDr. Rebeka Šťastná Lektor

  Advokátka

 • JUDr. Tatiana Valentová Lektor

  Advokátka