Top

Poradenstvo a audit

Grantové financovanie

 • Posúdime vaše projektové zámery z hľadiska možnosti čerpania finančnej pomoci formou nenávratných finančných prostriedkov.
 • Poskytneme vám komplexné služby v oblasti poradenstva, prípravy a implementácie projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných dotačných programov so zameraním na regionálny rozvoj, životné prostredie, vedu, výskum, inovatívne technológie, konkurencieschopnosť a hospodársky rast, energetiku, na vzdelávanie, zvyšovanie zamestnanosti, marginalizované skupiny obyvateľov a znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, cestovný ruch a podobne.
 • Ponúkame vám konzultácie a poradenstvo zamerané na metodiku Centrálneho koordinačného orgánu, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, záverov vládnych auditov, auditov Európskej komisie a ďalších dokumentov.
 • Vypracujeme pre vás komplexné žiadosti o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov.
 • Spracujeme vaše projektové zámery.
 • Kompletne pre vás vypracujeme podnikateľské plány.
 • Vypracujeme vám regionálne rozvojové plány pre obce a mikroregióny.
 • Vypracujeme aj štúdie uskutočniteľnosti.

Projektové riadenie

 • Nielen projekty sami riadime, ale poskytujeme aj pomoc a podporu pri ich riadení.
 • Vykonávame finančný manažment.Monitorujeme realizáciu projektov a ukazovateľov projektov.
 • Monitorujeme realizáciu projektov a ukazovateľov projektov.
 • Realizujeme projektové riadenia metodikami PRINCE2 a IPMA.

Poradenstvo pre oblasť sociálnych služieb

 • Pomáhame neziskovému sektoru v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zameriavame sa najmä na zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, detské domovy, denné stacionáre, poskytovanie ambulantných služieb, poskytovanie terénnych služieb a podobne.
 • Pripravujeme stratégie zamerané na sociálnu oblasť, prieskumy trhu, marketing, rozvojové aj personálne programy.
 • Koučujeme kľúčových pracovníkov zariadení pre seniorov a ostatných zariadení sociálnych služieb.

Predchádzanie korupcii a dobrá správa

 • Poradíme vám v otázke konfliktu záujmov pri príprave a implementácii projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných dotačných programov.
 • Poskytneme vám aj poradenstvo zamerané na konflikt záujmov a koluzívne správanie v procese verejného obstarávania/hospodárskej súťaže.

Compliance

 • Nastavujeme a koordinujeme riadiaci a kontrolný systém, vrátane udržiavania sústavy vnútorných predpisov organizácie s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami.
 • Zabezpečujeme spracovanie právnych stanovísk a výkladov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti organizácie.
 • Monitorujeme právne predpisy a ich súlad s vnútornými predpismi a procesmi organizácie.
 • Sledujeme aj legislatívne zmeny a ich dopad na organizáciu.

Ekonomický a právny audit

 • Spracujeme štúdie, expertízy, analýzy, manuály a výstupy právnych a ekonomických auditov.

Procesný a personálny audit

 • Nezávisle a odborne posúdime fungovanie vašej organizácie.
 • Analyzujeme procesnú funkčnosť, vašu efektívnosť a silné stránky – pripravíme pre vás SWOT analýzu. Spracujeme naše odporúčania a následne aj implementujeme opatrenia smerujúce k optimalizácii procesov a informačných tokov vo vašej organizácii.
 • Posúdime vhodnosť a napĺňanie kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pracovné pozície.
 • Analyzujeme vyťaženosť vašich pracovníkov.
 • Navrhneme optimálne organizačné a komunikačné štruktúry vhodné pre vašu organizáciu.
 • Analyzujeme osobnostné vlastnosti pracovníkov pomocou psychodiagnostických techník.
 • Vykonávame bilančnú diagnostiku.
 • Navrhneme opatrenia pre vzdelávanie vašich pracovníkov.
 • Vypracujeme kompetenčné modely.
 • Pripravujeme a realizujeme ASSESSMENT CENTRUM (AC) – metóda posudzovania ľudských zdrojov a tiež aj DEVELOPMENT CENTRUM (DC) – metóda posudzovania pracovníkov pre zabezpečenie ich odborného rastu a prípravy.

Náš tím expertov disponuje dlhoročnými pracovnými skúsenosťami nadobudnutými
v súkromnom sektore, štátnej aj verejnej správe.

Sledujeme vývoj legislatívy a predpisov EÚ a SR potrebných k príprave a k realizácii projektov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov.

Našou cieľovou skupinou je verejná správa, štátna správa, podnikateľské subjekty
a neziskové organizácie.

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte záujem sa dozvedieť viac, či využiť naše odborné služby a poradenstvo - kontaktujte nás.
Kontaktujte nás