Top

Online kurzy / webináre / videoškolenia

Názov

Máte správne vypracovaný Komunitný plán II

Dátum:
Metóda: Jednohubka
Téma: Špecifické vzdelávacie programy, Verejná a štátna správa
Lektor: PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

(praktický online kurz) Identický kurz ako 4.5.2020

Viete čo sa môže stať

 • ak obec nepredloží na VÚC v stanovenej lehote Komunitný plán?
 • ak obec predloží na VÚC neúplný Komunitný plán?
 • ak obec predloží na VÚC nesprávne vypracovaný Komunitný plán?

 Čo má obsahovať dobrý Komunitný plán?

Dozviete sa aj:

 • Čo je komunitné plánovanie a jeho legislatívne východiská
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020
 • Princípy komunitného plánovania v sociálnych službách
 • Proces tvorby komunitného plánu v obci – etapy plánovania
 • Účastníci komunitného plánovania a ich zapájanie do procesu plánovania
 • Implementácia komunitných plánov v praxi
 • Praktické príklady dobrých komunitných plánov
 • Ako zosúladiť existujúce komunitné plány s novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.1.2018

.

Podľa novely zákona č. 448/2008 Z.z. majú obce povinnosť do 30.06.2018 vypracovať dokument Komunitný plán sociálnych služieb a zaslať ho na VÚC.
Vypracovanie komunitného plánu je dôležitým dokumentom pre získanie finančného príspevku na sociálne služby, na ktoré štát poskytuje finančný príspevok.

Informácia pre obce a mestá: Ak potrebujete vystaviť preddavkovú faktúru kontaktuje nás na urminská@cepartners.sk, 0903 639 591

 

Pre spustenie webináru čítajte tu

Online kurz sa už uskutočnil

Máte záujem o webinár, na ktorý sa už nedá prihlásiť alebo ktorý je už obsadený? Kontaktujte nás.

Miesto konania:
Nikam nemusíte cestovať.
Podľa vidonávodu, ktorý obdržíte po úhrade si nainštalujte – deň vopred Spontániu.
Spojíme sa s Vami naživo zo vzdelávacej miestnosti o 09:00.
Cieľová skupina:
Obce, mestá

Potrebné technické vybavenie:
Notebook,  PC s webkamerou a repro, prípadne tablet. Internetové pripojenie 10/10Mb.
U nás nepotrebujete poznámkový blok ani pero. Poznámky si môžete robiť priamo do elektronických učebných materiálov.

Trvanie: 2,5 hod. vrátane prestávok, diskusie
PhDr. Miroslav Cangár, PhD. Lektor

Aktívny lektor, supervízor a autor viacerých odborných publikácií v oblasti sociálnych služieb. Sociálny pracovník, supervízor a senior konzultant v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Pracuje v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci. V minulosti pracoval pre MPSVaR SR a MZ SR, kde sa venoval tvorbe strategických dokumentov. Odborne sa venuje oblasti rozvoja komunitných služieb, kvalite sociálnych služieb, procesu deinštitucionalizácie a individuálnemu plánovaniu. Spolupracoval a spolupracuje na viacerých národných projektov v oblasti sociálnych služieb, so slovenskými a medzinárodnými organizáciami.